Sójový olej

Domů » Komodity » Rostlinné oleje » Sójový olej

Chemické parametry

 

PARAMETR HODNOTA JEDNOTKA ZKUŠEBNÍ METODA
Číslo kyselosti max. mg KOH/g ČSN EN 14104
Obsah vody max. % hm ČSN EN ISO 12937
Obsah nečistot max. % hm ČSN EN 12662

Odběr vzorků

Společnost HAKUS zajistí odběr vzorků na analýzu kyselosti, obsahu vody a nečistoty (dle potřeby také obsah fosforu nebo obsah síry) v renomované laboratoři. Vzorky se odebírají z každé oddělené sekce zvlášť. Odebírají se ze spodní, střední a horní části. Z těchto vzorků se udělá jeden směsný vzorek. Před expedicí k zákazníkovi musí hodnoty odpovídat deklarované kvalitě. Po obdržení výsledků analýzy jsou obě smluvní strany oprávněny požádat o úplnou kontrolní analýzu. Druhá smluvní strana bude o tom vyrozuměna do 7 pracovních dnů. Náklady ponese žadatel. Průměr obou výsledků bude základem pro úhradu. Jestliže se budou výsledky první a druhé analýzy významně lišit, má každá smluvní strana právo nechat provést třetí analýzu v dohodnuté laboratoři. Poplatek za analýzu ponesou obě smluvní strany rovným dílem. Po provedení třetí analýzy bude jako základ pro úhradu sloužit průměr dvou výsledků, které si budou nejbližší. Vzorky se odebírají z každé oddělené sekce zvlášť. Odebírají se ze spodní, střední a horní části. Z těchto vzorků se udělá jeden směsný vzorek. Před expedicí k zákazníkovi musí hodnoty odpovídat deklarované kvalitě.

Doprava

Doprava může být organizována ve vagónech v dohodnuté železniční stanici (kód, název), nebo autocisternách. Datum dodání (nakládky, předání přepravci) je třeba včas dohodnout a uvést číslo smlouvy. Nakládce musí být přítomen oprávněný zástupce Hakus a.s., OOO MBB Group nebo komisař SGS. S výjimkou zásahů vyšší moci ponese náklady na zdržné, vzniklé při nedodržení sjednaného data přepravy/vykládky či vyzvednutí, strana, která termín nedodržela. Místem a datem dodání se rozumí místo specifikované zákazníkem v konkrétní objednávce. Doprava bude prováděna pomocí specializovaných a k přepravě rostlinných olejů určených autocisteren nebo vagónů (obvyklá doba přepravy 4 – 7 dní).