O společnosti

Domů » O společnosti

V roce 2012 byla společnost založena především za účelem správy rodinného majetku. Od té doby se společnost stala základním řídícím, organizačním a správním prvkem v rodinné skupině firem, která na základě dlouholetého působení v oblasti výroby, zpracování a obchodu jak v zemědělství, tak v průmyslu, získala praktické zkušenosti s organizací a řízením výrobních, obchodních ale i investičních projektů. V roce 2015 rozvíjí zprostředkování mezinárodní výrobní kooperace a v roce 2017 připravuje spuštění nového oleo-chemického a environmentálního programu v rámci bezodpadového zpracování zemědělských obnovitelných zdrojů a pro realizaci dodávek a provozu vybraných SMART TECHNOLOGIÍ.

Na základě získaných zkušeností preferujeme vysokou odbornost při zpracování strategických záměrů, ekonomických analýz, střednědobých a ročních plánů. Zástupci rodinné skupiny firem, do kterého společnost Jan Stuna & Co již neodmyslitelně patří, v dlouhodobé spolupráci s bankami a finančními institucemi získali potřebné návyky pro potřebnou kvalitu při provádění ekonomických analýz, interdisciplinárních rozborů a ekonomické supervize. Vysoká kvalita analytických činností, rozborů, supervize a sebereflexe rodinného holdingu byla prokázána v jeho životě za posledních 18 tet několikrát. Například skupina byla schopna eliminovat vážná rizika a dopady ze světové finanční krize v letech 2008-2012, které nejvíce zasáhly výrobní část holdingu. Skupina byla schopna eliminovat dopady z mimořádné a historicky ojedinělé nadúrody chmele v letech 2009-2012, která zasáhla nebývalou silou hlavní komoditní obchodní program skupiny.Skupina se pak byla schopna, v neposlední řadě,  na základě výše uvedených činností vyrovnat s dopady z krize vztahů ZÁPAD-RUSKO v letech 2014-2017, která postihla nepřímo, ale přesto citelně rozhodující teritorium působení holdingu. Nejenže rizika byla eliminována, ale podařilo se naopak vytvořit podmínky pro další kvalitativní a kvantitativní růst skupiny a to až skokového násobného rozměru.

Naše rodina klade v první řadě důraz na kvalitu lidského kapitálu, hlavně vlastních zaměstnanců na jejich odbornost, profesionalitu a loajálnost při realizaci rodinných podnikatelských programů a strategických záměrů. Jsme rodina, kde inovace a hledání netradičních řešení je tím motorem, který naší tradiční rodinou skupinu firem žene dál a dál a pomáhá při hledání optimálních cest realizace obchodních a investičních programů.

správa, inženýring a technologie
zemědělská výroba a obchod
strojírenská výroba a obchod
import export servis a služby
logisticko-výrobní centra a zpracování surovin v Euroasijské unii

Jan Stuna & Co je společností, která navazuje na dlouhodobou účast na trhu v průmyslové oblasti prostřednictvím dceřiných společností MBB TECHNIK a MBB GROUP. V oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů pro lidskou výživu, krmení zvířat a pro technické účely – chemickou výrobu a výrobu biopaliv prostřednictvím dceřiné společnosti HAKUS a MBB GROUP a MBB ZAPAD.

Prostřednictvím zprostředkovatelské a poradenské činnosti v oblasti zemědělské a průmyslové výroby, v oblasti mezinárodní výrobní kooperace a v oblasti zahraničního obchodu je společnost Jan Stuna & Co po dlouholeté přípravě připravena investovat do nákupu, provozu a dodávek SMART TECHNOLOGII a rozvinout vybrané dílčí obchodní a investiční programy.

Společnost se zaměřuje především na:

Podporu výkupu a realizace produktů na mezinárodních trzích vyprodukovaných s pomocí SMART technologií a menších investičních celků dodaných Jan Stuna & Co, provozovaných ve vlastní režii, nebo po dobu určitou s následným prodejem ve spolupráci s lokálním partnerem – zemědělským producentem.

Zajištění dílčích služeb souvisejících s realizací schválených investic ve vybraných lokalitách a to například vyjednání podmínek s lokálními partnery, místně příslušnými administrativními orgány, zpracování studií proveditelnosti, business plánů, předprojektové a projektové dokumentace a poskytování inženýringové služby v průběhu realizace investičního projektu a na získávání všech dostupných lokálních podpor, subvencí a dotací

Zajištění výrobní, ekonomické, účetní, organizační, právní a obchodní supervize v oblasti investic do zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských komodit, dodavatelů surovin a materiálů.

Komplexní organizaci budoucí investice do vybraných zemědělských podniků ve třetích zemích 100% zajištěných vlastnictvím zemědělské půdy.

Zajištění výrobní, ekonomické, účetní, organizační, právní a obchodní supervize v oblasti investic do strojírenské výroby.

Podporu a rozvoj projektů jako je například dodávání pivovarnických mikro a mini technologií do zemí Euro-Asijské Unie, Austrálie a do Jihovýchodní Asie, pod značkou „ČESKE PIVO“ a podobně.

Strategie – vize společnosti:

Prostřednictvím obchodních zastoupení při realizaci dodávek vybraných technologií získávat klíčové informace o ekonomické a finanční situaci v daných oblastech a podnikatelských subjektech či ve vybraných oborech výrobní a zpracovatelské činnosti pro další rozvoj budoucích obchodních a investičních aktivit naší skupiny, a to jak v zemědělské, tak v průmyslové oblasti.

Vybrané SMART TECHNOLOGIE pronajímat s následným odprodejem, s lokálními partnery je provozovat a získávat tak pevnou vazbu na místní surovinovou základnu za předem definovaných cenových a obchodních podmínek.

Vytvářet dlouhodobé smluvní vztahy a získávat stabilní přístup k surovinám, materiálům a produktům dále obchodovatelných v mezinárodním zahraničním obchodě a zapojit je maximálně do realizace rodinných obchodních programů.

Investovat především do nákupu, provozu a následného prodeje vysoce mobilních SMART TECHNOLOGIÍ (technologie kontejnerového typu) napojených na hlavní obchodní programy skupiny CHMEL a OLEOCHEM, tak aby se projevil maximální synergicky efekt více stupňovité tvorby přidané hodnoty v jednom obchodně investičním programu.

Schema společnosti: